Земјоделското производство е изложено на бројни ризици, на кои човекот не може да влијае бидејќи се условени од климатски промени и непогоди.

Намалете го влијанието на овие ризици на минимум и обезбедете финансиска заштита во случај на штета со полисите за осигурување на посеви и плодови на АД Осигурителна полиса.

Осигурувањето на посеви и плодови нуди можност за осигурување на следните култури:

 • Житарни култури;
 • Коренести и кртолести билки;
 • Градинарски култури;
 • Овошни насади;
 • Грозје и винови насади;
 • Тутун.

Посевите и плодовите се осигуруваат од следните ризици:

 • Град, пожар и удар од гром;
 • Поплава;
 • Луња;
 • Пролетен мраз
 • Губење на семенски квалитет.

Кои се предностите да склучите полиса за осигурување на посеви и плодови?

 • Субвенција за плаќање на премијата од страна на државата


Услови за осигурување на посеви и плодови