Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 

За нас


Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје
е компанија која почна да егзистира на македонскиот осигурителен пазар во почетокот на Јуни 2005 година, регистрирана со Трег. бр. 2320/2005 од 09.05.2005 година. Оснивачкиот капиталот е домашен приватен капитал.
Иако АД Осигурителна полиса Скопје е ново друштво за осигурување на македонскиот осигурителен пазар се појавува со искуство и висока професионалност што се должи на екипираноста на менаџерскиот и стручиот тим со искусни и проверени професионалци, со примената на најновите методологии за утврдување на цените на осигурувањето базирани пред се на познавањето на ризиците, современото актуарство и методите на утврдувањето на обештетувањето.

Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2017 - македонски (pdf 12 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2016 - македонски (pdf 17 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2015 - македонски (pdf 14 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2015 - англиски (pdf 1 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2014 - македонски (pdf 15 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2014 - англиски (pdf 1 mb)
Ревидиран ревизорски извештај за 2013 - македонски (pdf 17 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје - македонски (pdf 2 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје - англиски (pdf 4 mb)
Ревидиран ревизорски извештај за 2011 - македонски (pdf 2,79 mb)
Ревидиран ревизорски извештај за 2011 - англиски (pdf 1 mb)
Финансиски извештај за 2011 година (pdf 3 mb)
Ревидиран ревизорски извештај за 2012 - македонски (pdf 17 mb)
Ревидиран ревизорски извештај за 2012 - англиски (pdf 8,5 mb)
Годишен извештај на АД Осигурителна полиса Скопје за 2012- македонски (pdf 2 mb)

Одбор на директори:
1. Претседател на Одбор на директори - Виктор Влашки
2. Неизвршен член - Стеван Томовски
3. Извршен член - Владимир Тошевски

Оперативен менаџмент на друштвото:
1. Генерален директор - Владимир Тошевски
2. Директор за осигурување - Елена Цветковска
3. Директор за правни кадровски работи - Анела Дарковска
4. Финансов директор - Наташа Боцевска Линин
5. Директор за сектор на штети - Бобан Јанев
6. IT директор - Хари Јуруковска

Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје ги покрива сите класи на неживотно осигурување и тоа:
Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи и индустриски повреди и  професионални заболувања) во случај на смрт или нарушување на здравјето при повреда;
Здравствено осигурување;
Осигурување на моторни возила (каско);
Осигурување на шински возила (каско);
Осигурување на воздухоплови (каско);
Осигурување на пловни објекти (каско);
Осигурување на стока во превоз (карго);
Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
Други осигурувања на имот;
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
Општо осигурување од одговорност;
Осигурување на финансиски загуби
Здравствено осигурување при патување и престој во странство.

Компанијата е во реална можност да обезбеди исклучително поповолни услови при осигурувањето со примена на прифатливи премиски стапки, попусти, бонуси, како и одложено плаќање на премијата и квалитетна и ефикасна услуга во областа на осигурување, процена и ликвидација на штети.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место